มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลัง

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0