มร.ลป.ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า” อำเภอเถิน จังหวัดลําปาง

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลัง

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0