ขายทอดตลาด

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีความชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 7 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มร.ลป. เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย ฯ เครื่องปรับอากาศ

Read More