มีนาคม

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


newsst_100366