มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครสามารถเข้าไป

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งบทความภาษาไทย

  การพัฒนาทักษะ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา พ.ศ.2565

  ประกาศมหาวิทย

Read more

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกท่าน ร่วมอบรม(ออนไลน์) การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

แจ้งจากงานการเจ้าหน้

Read more

สวท.แจ้งกำหนดการการสอบสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โครงการการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล ICDL”

       สำนักวิทยบริก

Read more

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งจอง เสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสั่งจองได้แล้ว

  งานจัดการทรัพ

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะพยาบาลศาสต

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more