งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการพระราชดำริฯ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด. คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก รร.ตชด.

อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯ พร้อมด้วยอ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.รติรส ก้อนเงิน อ.พิมพ์ปรียา อินวงค์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ วิทยากรประจำกลุ่ม และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็กอนุบาลแก่ครูและผู้ปกครอง เมื่อระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนองงานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้มอบวัสดุ สื่อการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กและอนุบาลให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความดูแล ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335

ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชั้นเด็กเล็กและห้องอนุบาลให้เหมาะสมต่อ การเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งจัดอบรมครูในชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในด้านการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอบรมผู้ปกครองในการพัฒนาและใช้สื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลังจากได้รับการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป