งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. รับการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 และประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 6/ 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 และประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 6/ 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพิสมร แข็งแรง รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมพูดคุยแนวทางกระบวนการการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคม เพื่อนำกลับมาปรับใช้ในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ต่อไป