สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พร้อมคณะกรรมการ  และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ร่วมใช้สิทธิและเป็นสักขีพยานเปิดหีบการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
ในการนี้ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิทุกท่าน ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ยืนยันการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมโอฬารัตน์  ชั้น  1  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  และขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียงการเลือกในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด