งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล”

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) พร้อมทั้งได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของเครือข่ายอีกด้วย

ภาพ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ