สศว.มร.ลป.รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการนำร่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมนำร่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ภายใต้โครงการการประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด โดยมีผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด