งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. จัดนิทรรศการให้ความรู้การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ และการสาธิตการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการให้ความรู้การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ และการสาธิตการเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิทยา โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและศิลปะการแสดงของไทย สอดแทรกความรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ