วจ. มร.ลป. ร่วมกับ มร.จันทรเกษม และภาคีเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยมีผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ พร้อมด้วยผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ และผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย Peer review ซึ่งกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
-SESSION A (กลุ่ม 1 บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์) จำนวน 18 เรื่อง
-SESSION B (กลุ่ม 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล) จำนวน 16 เรื่อง

พร้อมกันนี้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 บทความ ได้แก่
1) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โดยนางสาวณัฐนิชา แก้วบุญปัน และนายยศนันทน์ วงศ์สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโดยผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ และ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย

2) องค์ประกอบในการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วย เนิร์สซิ่งโฮม ลำปาง โดยนางสาวศิริพร ลักขณา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโดยผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช

3) การศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยหลวงดอนไฟตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยดาราณี ภูมิภาค นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโดย อ.อุษา โบสถ์ทอง

4) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของวัยเรียนและวัยทำงาน โดยนายณัฐพล เชื้อเทวา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโดย อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ อ.ศรัณยา สินพาณี ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม

5) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้มไร้ก้าง
แม่มาลัยพะเยา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เทพตุ่น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ปรึกษาโดยอ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ อ.ศรัณยา สินพาณี ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม

การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และภาคีเครือข่ายเจ้าภาพรวม 6 แห่ง ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บรรยาย เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด