งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วจ. มร.ลป. จัดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (non-degree) และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้ง มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สายรุ้ง ธิตา อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสร้างหลักสูตรระยะสั้น มีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับฟัง โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Onsite ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ