งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มร.ลป. ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ สถาบันราชภัฏลำปางพร้อมคณะกรรมการชุดเดิมประกอบด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิจิกร รองประธานกรรมการ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา คณะกรรมการ นายวีระชัย รินดวงดี เลขานุการและเหรัญญิก นายปรีชา ไชยโย คณะกรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพัชร วันตัน และนางสาวศศธร เครือนันตา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดพิธีส่งมอบงานของมูลนิธิ (ปี 2559 – 2564) ให้กับผศ.ปรีชา โพธิ์แพง และคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองประธานกรรมการ ผศ.วิยดา เหล่มตระกูล ผศ.นันทินา ดำรงวัฒนกูล ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม ผศ.ศุภวุฒิ ผากา กรรมการ นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง กรรมการและเหรัญญิก นายจตุพร จันทรมา กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพัชร วันตัน นางสาวศศธร เครือนันตา และนางสาวหอมนวล ศรีริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยการนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 – 2564 นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ พร้อมรับรองรายงานการเงิน รายรับ – รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิรอบบัญชี 2564 และรอบบัญชี 2565 (1 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2565)

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ