งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมด้านพัฒนาทักษะสมอง EF

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ในหัวข้อ “กิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ EF” ให้กับผู้ปกครองของเด็กที่ขอรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและผู้ปกครองทั่วไป จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะ EF ในครอบครัวได้

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา