งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่ผลิตอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตขนมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้แก่ ข้าวเหนียวมูล, เมี่ยงคำโบราณ, และข้าวหมาก และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาของขนมไทย พร้อมอภิปราย-ซักถาม พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯได้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคนิคการผลิตขนมไทยทำให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะ และมีความประสงค์ในการปรับปรุงรูปแบบการบริโภคเมี่ยงคำโบราณในลักษณะใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ และผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำโบราณรูปแบบใหม่นี้จะต้องมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่ง โดยโจทย์ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในครั้งนี้ได้นำไปสู่การบรูณาการงานร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร เพื่อหารูปแบบและกระบวนการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อไป โดยมีนางสาวกัณฑิมา สารีบท ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน