งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเปิดงานข่วงแก้วเวียงละกอน จังหวัดลำปาง

อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน ข่วงแก้วเวียงละกอน วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอที่มาของนวัตกรรม ก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมันโออาร์ ที่เยาวชนนำมาแสดงในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง จำนวน 117 ชุด ในปีนี้ ซึ่งก๋องปู่จาไม้ประกบถังน้ำมันโออาร์นี้ เป็นการนำถังน้ำมันมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นก๋องปู่จา ทดแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกับการอนุรักษ์ศิลปะการตีก๋องปู่จาให้คงสืบไป โดย อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสล่าภานุพันธ์ กายสิทธิ์ และสล่าสิทธิชัย เตชะลลือ ช่างภูมิปัญาท้องถิ่น ร่วมออกแบบและจัดทำ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ที่ให้การสนับสนุนถังน้ำมันเพื่อนำมาใช้ในฝึกในครั้งนี้ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และดำริอยากให้มีการส่งเสริม สืบสาน พัฒนาต่อยอดต่อไป

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ