งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิด “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้แก่นักวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้ารับพระราชทานรางวัล ดังนี้ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2564 ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขาชีววิทยา (ความหลากหลายจุลินทรีย์) ประจำปี 2565 และ ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส วช. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2563 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ต่อมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวเรื่อง “คุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม พร้อมร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคมด้วยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณที่สำคัญ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ด้วยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาวิศกรสังคมให้มีทักษะ 4 ประการ คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจนักวิจัยที่นำผลงานวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทาง ยุคสมัยล้านนาเพื่อเชื่อมโยงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” เข้าร่วมจัดแสดงในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมีทีมนักวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : ศศธร เครือนันตา