มร.ลป.ร่วมประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายวรากร เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคม โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชี้แจงโครงการและกล่าวเปิด

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 รวมถึงการพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด