งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง & GISTDA

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และอ.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง & สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ณ ห้องประชุม อว.ส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และนางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผอ.สำนักเครือข่ายความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมหารือ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล สรีริ