งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง พัฒนา และติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปางในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ