งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทาง ยุคสมัยล้านนาเพื่อเชื่อมโยงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม โดยมีทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา เข้าร่วมจัดแสดงในกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างจัดแสดงงานนิทรรศการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมให้กำลังใจนักวิจัยระหว่างจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา