งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 อ.อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายวางแผนกายภาพและภาพลักษณ์องค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวนิตยา เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประกอบพิธีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ