มร.ลป. ร่วมงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “1 ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย” และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 The 4 ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการประชุมวิชาการ ICRU ครั้งที่ 4 และผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” พร้อมกันนี้ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี และ ผศ.ดร.ศรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒณา รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Regional Research Expo ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในลำดับต่อไป

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : หอมนวล ศรีริ