งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย “ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย พร้อมด้วยผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย “ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำ บนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนบ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรครูสังวล และกิจกรรมการกวนกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์สหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ และเยี่ยมชนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท้องคุ้งอีกด้วย

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ