มร.ลป. ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เคลื่อนภูมิภาคไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ตาน้ำของศิลปวิทยากร เชื่อมคน เชื่อมโลก”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เคลื่อนภูมิภาคไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ตาน้ำของศิลปวิทยากร เชื่อมคน เชื่อมโลก” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในแนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและธัชภูมิ โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการทำงานที่สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่และประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มความรู้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของประเทศไทยที่เชื่อมโยงระดับภูมิภาค และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างอนาคตของพื้นที่ภายใต้แผนงานธัชภูมิ

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ