งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมแนวทางการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหน่วยงานให้มีมาตรฐาน” โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : หอมนวล ศรีริ , เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ