มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะวิศกรสังคม ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ ด้านงานวิจัย นวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยวิศวกรสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 โดยจะมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรียนรู้แนวคิดวิศวกรสังคม และการปฏิบัติใช้เครื่องมือ ในกิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรมการปฏิบัติทักษะการสื่อสาร การประสาน และเทคนิคการลงพื้นที่ การตั้งคำถามเพื่อใช้เก็บข้อมูล พร้อมทั้งการฝึกการปฏิบัติใช้เครื่องมือ ในกิจกรรมนาฬิกาชีวิต กิจกรรมไทม์ไลน์พัฒนาการ กิจกรรมปฏิบัติไทม์ไลน์กระบวนการและการนำเสนอ กิจกรรมการปฏิบัติ MIC Model เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด