งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28-04-65

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการนำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนนักศึกษา ประชาชน ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางเว็บลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fgh53y ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ