งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษา มร.ลป. เข้าร่วมการอบรมโครงการผู้นำยุวชนจิตอาสาสเปเชียลโอลิมปิกเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม National Inclusive Youth Leadership Training

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาอาจารย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนางสาวอาธิวา คาเอ้ย นางสาวอภิญญา ถาเอี้ยง และนายวันชัย คำมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำยุวชนจิตอาสาสเปเชียลโอลิมปิกเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (National Inclusive Youth Leadership Training) ร่วมกับผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางรัชนีวรรณ บูลกุล ผู้อำนวยการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนไทยไปสู่สากล

ผลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการทางสติปัญญา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงานร่วมกันกับผู้พิการทางสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการยอมรับผู้พิการทางสติปัญญา

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ