งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 3

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 งานการศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) กิจกรรมที่ 3 หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการตัดต่อและคอนเทนต์กับยูทูปเบอร์มืออาชีพ” ได้รับเกียรติจากนางสาวชฏาภา จันแสง พร้อมด้วยดร.อรทัย สุทธิ จากช่อง Along Side ไปด้วยกัน เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ (Soft skill) กับวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ : งานการศึกษาทั่วไป
ข่าว : หอมนวล ศรีริ