คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการจัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา พร้อมด้วยอ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ ผศ.ศรายุทธ มาลัย และอ.อภิวัฒน์ ศรีภูมั่น อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผศ.อรุณเดช บุญสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด