คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมประสานแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผ่องศรี จิตมโนวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย อาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ไฉไล ผาเงิน และอาจารย์อิสรา โยริยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ใช้โรงพยาบาลลำปางเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ 5 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาลเชียงราย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทร์ โรงพยาบาลลำปาง
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปางจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผล การจัดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการฝึกปฏิบัติในปีต่อไป และเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด