งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ดำเนินการประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอ.เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยโรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1 ขนาด 120 เตียง กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลด่านหน้า ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ซึ่งมีเเพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชกรรม ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก วิสัญญีแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การประสานงานในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางให้นักศึกษา ได้เข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาล ในลำดับต่อไป

ภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ