คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู้แบบนำตนเอง สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะวิจัยฯ ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู้แบบนำตนเอง สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง” ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 คณะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ ในพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย ได้อก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลำปาง เขต 1 – 3