งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน. มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปกครองท้องถิ่น และสภ.เขลางค์นคร ออกปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพัก พื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 หอพัก พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การจัดระเบียบหอพักในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก และกำกับดูแลให้การประกอบกิจการหอพักในพื้นที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอพักแบบบูรณาการ

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ