ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 59 รายการ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มร.ลป. เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

Read More