อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดเวทีระดมความคิดเห็น”การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเสนอแนวทางการดำเนินงานในอนาคต”