สำนักวิทยบริการ ฯ ต้อนรับ วท.สารพัดช่างลำปาง ศึกษาดูงานห้องสมาร์ทคลาสรูมและงานพัฒนาสื่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก