สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มร.ลป. ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจการเป็นมัคคุเทศก์ และสายงานด้านธุรกิจบริการ