สวท. มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี