มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจอาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์