มร.ลป. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง