มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม