มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ