มร.ลป. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills