มร.ลป. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่