มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ และประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ บิดาของอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย