มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของนางสาวนิตยา ไชยปัญญา