มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (166)/2565